Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Chropyně zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18246, se sídlem Chropyně, Haltýře 145, IČ: 00547981 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 21.12.2019 na webových stránkách pobočného spolku a vývěskách návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:

 

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
 4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020
 5. Zpráva KRK.
 6. Přestávka
 7. Schválení usnesení
 8. Diskuze
 9. Závěr

 

Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Současně v souladu se stanovami Moravského rybářského svazu z.s., svolává výbor pobočného spolku ve smyslu § 14 výroční členskou schůzi dne 15.3.2020 na 10:00 hodin v sále Městského kulturního střediska – Komenského 39, Chropyně.

 

 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, koná se náhradní členská schůze ve stejném místě o 15 minut později. Při této náhradní členské schůzi je tato schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů.

 

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

1. Ruší se pracovní povinnost všech členů, (brigády)

2.Je stanovena výše členského příspěvku na 1.250,- Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)

3.Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. 

V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Pravidla pro výdej povolenek

1. Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.

2. Předložit platný rybářský lístek a členský průkaz.

3. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2020.
V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                  

1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

4. Při výdeji povolenek nebudou přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.

5. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci.

Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

prosinec 2019

27 a 30.12.2019

od 13:00 do 17:00 hod.

leden 2020

ve středu 8 a 15.1.2020

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 4 a 18.1.2020

od 10:00 do 12:00 hod.

únor 2020

ve středu 5 a 26.2.2020

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 15.2.2020

od 10:00 do 12:00 hod.

březen 2020

ve středu 4 a 18.3.2020

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu   14.3.2020

od 10:00 do 12:00 hod.

duben 2020

ve středu 1.4.2020

od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 11 a 25.4.2020

od 10:00 do 12:00 hod.

věková kategorie

členství

povolenka MP

manipulační poplatek

bližší podmínky výkonu rybářského práva

dospělí

1250,-

950,-

20,-

20,-

mládež 16 – 18 let

1250,-

500,-

20,-

20,-

mládež do 15 let

200,-

300,-

20,-

20,-

Cena republikové MP povolenky na rok 2020 je 3550,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s. a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3550,-Kč).

Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen udržovací příspěvek 450,-Kč.

Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let (500,-). Bez předložení platného průkazu ZTP nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 1250,- Kč.

Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:
V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
 

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Chropyně, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18246 se sídlem Haltýře 145, 768 11 Chropyně, IČ: 005 47 981

INFORMACE A SDĚLENÍ POSKYTOVANÉ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016, O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ANGLICKY GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, ZKRATKA GDPR), KTERÉ SE POUŽIJE ODE DNE 25. KVĚTNA 2018, SUBJEKTU ÚDAJŮ SPRÁVCEM PŘI ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Chropyně, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18246, sídlo: Haltýře 145, IČ: 005 47 981, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kontaktní telefonní číslo: 605 155 443, (dále také „pobočný spolek“ nebo „správce“).

KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ

Uchazeč (fyzická osoba) o členství v pobočném spolku (dále také „uchazeč o členství“ nebo „subjekt údajů“)., s nímž je spojeno členství v Moravském rybářském svazu, z.s., spolku zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256, sídlo: Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, IČ: 004 34 159 (dále také „hlavní spolek“).
Člen (fyzické osoba) pobočného spolku a člen hlavního spolku (dále také „člen“ nebo „subjekt údajů“).
Funkcionář pobočného spolku (dále také „funkcionář“ nebo „subjekt údajů“).
Zaměstnanec pobočného spolku (dále také „zaměstnanec“ nebo „subjekt údajů“).
Člen rybářské stráže (dále také „člen rybářské stráže“ nebo „subjekt údajů“).
Rybářský hospodář (dále také „hospodář“ nebo „subjekt údajů“) a zástupce rybářského hospodáře (dále také „zástupce hospodáře“ nebo „subjekt údajů“).

KATEGORIE DOTČENÝCH (ZPRACOVÁVANÝCH) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude zpracovávat z osobních údajů především titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, bydliště, evidenční číslo, datum vzniku členství, bankovní spojení, údaje o dětech, kontaktní e-mail, kontaktní telefonní číslo a podpis.
Správce bude zpracovávat z kategorie zvláštních osobních údajů informace o ZTP nebo ZTP/P (údaj o zdravotním stavu) na základě výslovného a svobodného souhlasu uděleného subjektem údajů.
Správce bude u každé kategorie subjektu údajů zpracovávat jiné osobní údaje a pouze na základě existence právního důvodu (právních důvodů) a pro zcela konkrétní účel (účely).

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje pro svou činnost, popřípadě pro činnost hlavního spolku.
Příjemcem osobních údajů zpracovávaných správcem u jednotlivých kategorií subjektu údajů budou orgány veřejné moci, vůči kterým bude správce povinen poskytnutím požadovaných osobních údajů plnit právními předpisy uloženou povinnost.

SPOLEČNÍ SPRÁVCI

Pobočný spolek a hlavní spolek budou společnými správci u následujících kategorií subjektů údajů:
funkcionářů pobočného spolku, členů statutárního orgánu a členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku, za účelem jejich zápisu do veřejného rejstříku, neboť návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podává podle platné právní úpravy hlavní spolek,
členů rybářské stráže za účelem podání návrhu na jejich ustanovení hlavním spolkem pro rybářské revíry, v nichž bude výkon rybářského práva přenechán hlavnímu spolku,
rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře za účelem jejich navržení za rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře pro rybářské revíry, v nichž bude žádat o povolení výkonu rybářského práva hlavní spolek s tím, že následně pověří hospodařením v tomto rybářském revíru pobočný spolek, jehož členem bude rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře.
Pobočný spolek bude u uvedených kategorií subjektů údajů zpracovávat osobní údaje a tyto bude v rozsahu potřebném pro naplnění účelu předávat hlavnímu spolku.
Subjekt osobních údajů může vykonávat svá práva podle nařízení GDPR u každého ze společných správců i vůči každému z nich.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů zákonně, korektně a transparentně.
Osobní údaje subjektu údajů je správce oprávněn zpracovávat pouze na základě existence jednoho nebo více právních důvodů a pro jeden nebo více zcela konkrétních účelů.
Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje subjektu údajů na základě existence některého z následujících právních důvodů:
souhlasu uděleného subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR),
zpracování bude nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stanou bude subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDRP), přičemž smlouvou se v tomto případě rozumí rovněž Stanovy hlavního spolku, kterým se uchazeč o členství a člen dobrovolně podřizují,
zpracování bude nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se bude na správce vztahovat (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
zpracování bude nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

VII. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ U JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce bude u jednotlivých kategorií subjektu údajů zpracovávat zpravidla tyto osobní údaje:

Uchazeč o členství
titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a podpis
pro účely rozhodnutí o přihlášce za člena pobočného spolku a v případě rozhodnutí o přijetí za člena pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
pro účely vydání povolenky k lovu podle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., § 18 vyhlášky č. 197/2004 Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v případě přijetí za člena na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
datum narození
pro účely určení ceny povolenky k lovu a rozsahu práv a povinností pro jednotlivé druhy členství (řádný, nezletilý a čestný člen) podle Stanov a dalších vnitřních předpisů na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
Kontaktní e-mail
pro účely vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Člen
titul, jméno, příjmení, evidenční číslo, místo trvalého pobytu a podpis
pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
pro účely vydání povolenky k lovu podle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., § 18 vyhlášky č. 197/2004 Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v případě přijetí za člena na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
datum narození
pro účely určení ceny povolenky k lovu a rozsahu práv a povinností pro jednotlivé druhy členství (řádný, nezletilý a čestný člen) podle Stanov a dalších vnitřních předpisů na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
datum vzniku členství
pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
kontaktní e-mail
pro účely vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Funkcionář
titul, jméno, příjmení, rodné příjmení u žen, rodné číslo, místo, okres a stát narození, místo trvalého pobytu a podpis
pro účely podání formulářového návrhu na zápis do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
bankovní spojení
pro účely vyplácení odměn, popřípadě cestovních náhrad, za předpokladu jejich vyplácení na účet na podkladě důvodu uvedeného v čl. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
pro účely naplnění činnosti pobočného spolku a hlavního spolku včetně jejich zpřístupnění u předsedy a jednatele pobočného spolku a hospodáře pobočného spolku na webových stránkách pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Zaměstnanec
titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a podpis
pro účely plnění pracovní smlouvy na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
pro účely vedení personální a mzdové agendy na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
rodné číslo
pro účely vedení personální a mzdové agendy (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění) na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
bankovní spojení
pro účely vedení mzdové agendy za předpokladu, že mzda bude vyplácena na účet, na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
osobní údaje dětí
pro účely vedení personální a mzdové agendy v souvislosti s uplatňováním slevy na dani z příjmu zaměstnancem na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
pro účely zajištění provozu a činnosti správce jako zaměstnavatele na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Člen rybářské stráže
titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, evidenční číslo a podpis
pro účely zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb dle § 14 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb. na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
pro účely zajištění činnosti správce a rybářské stráže, především s ohledem na potřebu vzájemné rychlé komunikace nutné při výkonu funkce rybářské stráže na úseku ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb, na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře
jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, evidenční číslo a podpis
pro účely podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva dle § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb. na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
Kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
pro účely zajištění činnosti správce a rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře, především s ohledem na potřebu vzájemné rychlé komunikace nutné při výkonu funkce, včetně jejich zpřístupnění u hospodáře pobočného spolku na webových stránkách pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

VIII. KRITÉRIA PRO STANOVENÍ DOBY ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou u jednotlivých kategorií subjektu údajů vymazány po uplynutí doby stanovené pro jejich uchování.

Nepřijatý uchazeč o členství
do doby, než bude rozhodnutí o nepřijetí za člena konečné a nebude ho možné již právně napadnout.
Člen
po celou dobu trvání členství,
po dobu trvání kárného opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu nebo
po dobu archivace, je-li stanovena,
a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

Funkcionář
po celou dobu trvání funkce,
po dobu archivace, je-li stanovena,
po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení nebo
po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,
a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

Zaměstnanec
po dobu archivace stanovenou pro jednotlivé typy dokladů (daňové evidence a doklady pro vyměření daně z příjmů; neschopenky; stejnopisy evidenčních listů důchodového zabezpečení; osobní spis; doklady pro zdravotní pojištění a další).
Člen rybářské stráže
po celou dobu trvání funkce,
po dobu archivace, je-li stanovena nebo
po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,
a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře
po celou dobu trvání funkce,
po dobu archivace, je-li stanovena nebo
po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,
a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude zpracovávat osobní údaje
ručně v papírové (listinné) podobě,
ručně v elektronické podobě a
ručně kombinací papírové a elektronické podoby.
Správce bude vést o činnostech zpracování osobních údajů záznamy.

INFORMACE A SDĚLENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vedle již uvedených informací a sdělení má subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů především tato další práva:

Právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům. V případě zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo získat od správce potvrzení s informacemi o účelu zpracování osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců, plánované doby zpracování, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů.
Právo kdykoli odvolat souhlas, je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na výmaz (právo být zapomenut) osobních údajů, odpadly-li účely pro jejich zpracování nebo odvolá-li subjekt údajů souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a neexistuje-li žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
Právo na omezení zpracování osobních údajů v důsledku subjektem údajů namítané nepřesnosti, protiprávnosti, odpadnutí účelu zpracování.
Právo získat osobní údaje poskytnuté správci a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost).
Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR z důvodů týkajících se konkrétní situace na straně subjektu údajů.
Právo na oznámení případů porušení zabezpečení svých osobních údajů.

V Chropyni dne 24. 5. 2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Marek Rygr - předseda

______________________________

Moravský rybářský svaz, z.s.

pobočný spolek Chropyně

21.9.2019 - Třecí
28.9.2019 - Karhánek I.
12.10.2019 - Zavřel
19.10.2019 - Dlouhá

Výlov se koná za každého počasí, sraz v 7:00 hod na rybářské chatě.
Občerstvení zajištěno.

1.Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.

2.Platný rybářský lístek a členský průkaz.

3.Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 120,-Kč/1 hod.

4.Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2019. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                  

  1. 1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
   V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  5.Při výdeji povolenek nebudou přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.

  6.K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

 • Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

 • (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

  • prosinec 2018

   28.12.2018

   od 13:00 do 17:00 hod.

   leden 2019

   ve středu 2 - 9. a 16.1.2019

   od 16:00 do 18:00 hod.

   v sobotu 5 a 19.1.2019

   od 10:00 do 12:00 hod.

   únor 2019

   ve středu 6 a 20.2.2019

   od 16:00 do 18:00 hod.

   v sobotu 9 a 16.2.2019

   od 10:00 do 12:00 hod.

   březen 2019

   ve středu 6.3.2019

   od 16:00 do 18:00 hod.

   v sobotu   23.3.2019

   od 10:00 do 12:00 hod.

   duben 2019

   ve středu 10.4.2019

   od 16:00 do 18:00 hod.

   v sobotu 27.4.2019

   od 10:00 do 12:00 hod.

   věková kategorie

   členství

   povolenka MP

   brigáda /10 hod.

   manipulační poplatek

   dospělí

   450,-

   950,-

   1200,-

   20,-

   mládež 16 – 18 let

   450,-

   500,-

   1200,-

   20,-

   mládež do 15 let

   200,-

   300,-

   -

   20,-

   Cena republikové MP povolenky na rok 2019 je 3250,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s.         a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3250,-Kč).

   Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

   dospělí 450,- Kč, mládež 16 – 18 let 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

   Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

   Příklad:                  dospělí                   450 + 950 + 20 = 1420,- Kč

   mládež 16-18 let  450 + 500 + 20 =   970,- Kč

   mládež do 15 let  200 + 300 + 20 =   520,- Kč               

   Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

   Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 450,- Kč.

   Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

   Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

   Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

   http://www.facebook.com/mochropyne

  Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) ze dne 21.6.2018 platí pro rok 2019 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

   1. členské příspěvky:

  Kategorie:

  cena v Kč:

  Dospělí

  450,-

  Mládež

  200,-

  •  Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle 

   2. zápisné:

  Kategorie

  cena v Kč

  dospělí a mládež 16 - 18 let   

  1.000,-

  Zápisné hradí vždy:

  • Žadatel o členství - nový člen - dle 
  • Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle 

   3. ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):

  Druh povolenky

          MP       

  MP republiková

  P

  P republiková

  Roční

  950,-

  3.250,-

    1.000,-     

  3.400,-*

  Poloviční

  500,-

  x

  500,-

  x

  Měsíční

  650,-

  x

  650,-

  x

  Týdenní

  400,-

  x

  400,-

  x

  Denní

  150,-

  x

  150,-

  x

  Mládež

  300,-

  x

  300,-

  x

  pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS !!!

  Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

  Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

  „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

  • Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.
  • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.
  • Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského pobočného spolku dle .
  • Člen ČRS může získat povolenku k lovu u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazupobočné spolkyPálava, spol. s .r.o.Zdeňka Janíčková Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí tel: 606 534938, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884.

   4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

  Druh povolenky

       MP          

       P          

  Roční

  5.000,-

     6.000,-

  Měsíční

  3.000,-

     4.000,-

  Týdenní

  1.000,-

     1.500,-

  Denní

  ...400,-

  ..   .600,-

  Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

  Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

  „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.


  Všeobecné informace:

  • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
  • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
  • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

  Legenda:

  • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS
  • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS
  • MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
  • - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS

  Důležité upozornění:
  Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
  a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
  b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

  Zahájení brigád je od 3.3.2018 do 24.11.2018 každou sobotu vždy od 7:00 hod na rybářské chatě PS Chropyně.
  V červenci a v srpnu se brigády nekonají.
  PS Chropyně si vyhrazuje právo na změnu.
  Rozpis brigád : ZDE

   lnformace a pravidla pro výdej povolenek v roce 2019

  1. Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
  2. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
  3. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 120,-Kč/1 hod. 
  4. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2019. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
   V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                   

  1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
  V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  1. Při výdeji povolenek nebudou přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.
  2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

  Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

  (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

  prosinec 2018

  28.12.2018

  od 13:00 do 17:00 hod.

  leden 2019

  ve středu 2 - 9. a 16.1.2019

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v sobotu  5  a 19.1.2019

  od 10:00 do 12:00 hod.

  únor 2019

  ve středu  6  a 20.2.2019

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v sobotu 9 a 16.2.2019

  od 10:00 do 12:00 hod.

  březen 2019

  ve středu 6.3.2019

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v  sobotu  23.3.2019

  od 10:00 do 12:00 hod.

  duben 2019

  ve středu  10.4.2019

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v sobotu 27.4.2019

  od 10:00 do 12:00 hod.

  věková kategorie

  členství

  povolenka MP

  brigáda /10 hod.

  manipulační poplatek

  dospělí

  450,-

  950,-

  1200,-

  20,-

  mládež 16 – 18 let

  450,-

  500,-

  1200,-

  20,-

  mládež do 15 let

  200,-

  300,-

  -

  20,-

  Cena republikové MP povolenky na rok 2019 je 3250,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s.          a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3250,-Kč).

  Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

  dospělí 450,- Kč, mládež 16 – 18 let 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

  Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

  Příklad:                  dospělí                   450 + 950 + 20 = 1420,- Kč

  mládež 16-18 let  450 + 500 + 20 =   970,- Kč

  mládež do 15 let  200 + 300 + 20 =   520,- Kč               

  Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

  Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 450,- Kč.

  Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

  Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

  Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

     http://www.mochropyne.cz

  Dne 22.11.2018                                                                                                                                http://www.facebook.com/mochropyne

   

  1. Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
  2. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
  3. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 100,-Kč/1 hod. 
  4. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2018. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
   V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                   

  1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
  V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  1. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.
  2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

  Povolenky budou vydávány v kanceláři pobočného spolku Chropyně, Moravská 552

  (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

  prosinec 2017

  27. a 29.12.2017

  od 13:00 do 17:00 hod.

  leden 2018

  ve středu 3. a 10.1.2018

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v sobotu  13. a 20.1.2018

  od 10:00 do 12:00 hod.

  únor 2018

  ve středu  7. a 21.2.2018

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v sobotu  17.2.2018

  od 10:00 do 12:00 hod.

  březen 2018

  ve středu 7 a 21.3.2018

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v  sobotu  17.3.2018

  od 10:00 do 12:00 hod.

  duben 2018

  ve středu  4. a 18.4.2018

  od 16:00 do 18:00 hod.

  v sobotu 14. a 28.4.2018

  od 10:00 do 12:00 hod.

  věková kategorie

  členství

  povolenka MP

  brigáda /10 hod.

  manipulační poplatek

  bližší podmínky výkonu rybářského práva

  dospělí

  450,-

  950,-

  1000,-

  20,-

  15

  mládež 16 – 18 let

  450,-

  500,-

  1000,-

  20,-

  15

  mládež do 15 let

  200,-

  300,-

  -

  20,-

  15

  Cena republikové MP povolenky na rok 2018 je 3150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s.          a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3150,-Kč).

  Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

  dospělí 450,- Kč, mládež 16 – 18 let 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

  Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

  Příklad:                  dospělí                   450 + 950 + 20 + 15 = 1435,- Kč

  mládež 16-18 let  450 + 500 + 20 + 15 =   985,- Kč

  mládež do 15 let  200 + 300 + 20 + 15=   535,- Kč       

  Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

  Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 450,- Kč.

  Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

  Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

  Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

     http://www.mochropyne.cz

  Dne 27.11.2017                                                                                                                                http://www.facebook.com/mochropyne

  vcs 2017

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  P r o g r a m
  1.Zahájení - přivítání přítomných, uctění památky zemřelých.
  2.Volba komisí - mandátové a návrhové.
  3.Zpráva o činnosti PS za uplynulé období, vytýčení úkolů na rok 2017.
  4.Zpráva KRK.
  5.Přestávka
  6.Diskuse
  7.Zpráva komise mandátové a návrhové, schválení rozpočtu a usnesení.
  8.Závěr

   

  Zahájení brigád je od 4.3.2017 do 25.11.2017 každou sobotu vždy od 7:00 hod na rybářské chatě PS Chropyně.
  V červenci a v srpnu se brigády nekonají.
  PS Chropyně si vyhrazuje právo na změnu.
  Rozpis brigád : https://www.mochropyne.cz/rozpis-brigad-2017

  Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.

  1. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
  2. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 100,-Kč/1 hod.
  3. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2017. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
   V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné

  1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS, z.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
  V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  1. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, z.s. pobočný spolek Chropyně.
  2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

  Povolenky budou vydávány v kanceláři

  MO Chropyně, Moravská 552 (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

  prosinec 2016 27. a 29.12.2015 od 13:00 do 17:00 hod.
  leden 2017 ve středu 4. a 11.1.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
  v sobotu  14.1.2017 od 10:00 do 12:00 hod.
  únor 2016 ve středu  8. a22.2.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
  v sobotu  4.2.2017 od 10:00 do 12:00 hod.
  březen 2016 ve středu 8 a 22.3.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
  v  sobotu  4.3.2017 od 10:00 do 12:00 hod.
  duben 2016 ve středu  12. a 26.4.2017 od 16:00 do 18:00 hod.
  v sobotu 1.4.2017 od 10:00 do 12:00 hod.

  věková kategorie členství povolenka MP brigáda /10 hod. manipulační poplatek stanovy
  dospělí 450,- 950,- 1000,- 20,- 10
  mládež 16 – 18 let 450,- 500,- 1000,- 20,- 10
  mládež do 15 let 200,- 300,- - 20,- 10

  Cena republikové MP povolenky na rok 2017 je 3150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, z.s. a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3150,-Kč).

  Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

  dospělí 450,- Kč, mládež 16 – 18 let 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

  Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

  Příklad:            dospělí                        450 + 950 + 20 + 10 = 1430,- Kč

  mládež 16-18 let      450 + 500 + 20 + 10 = 980,- Kč

       mládež do 15 let      200 + 300 + 20 + 10= 530,- Kč

  Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

  Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 450,- Kč.

  Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo jednatele tel.: 605 155 443, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

  Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu PS Chropyně.

  Více informací naleznete na naší internetové stránce MRS, z.s. p.s. Chropyně.

  http://www.mochropyne.cz

  http://www.facebook.com/mochropyne

  prosinec 2016 27. a 29.12.2016 od 13:00 do 17:00hod.
  leden 2017 ve středu  4.  a 11.1.2017 od 16:00 do 18:00hod.
  v sobotu  14.1.2017 od 10:00 do 12:00hod.
  únor 2017 ve středu  8. a 22.2.2017 od 16:00 do 18:00hod.
  v sobotu  4.2.2017 od 10:00 do 12:00hod.
  březen 2017 ve středu  8. a 22.3.2017 od 16:00 do 18:00hod.
  v  sobotu  4.3.2017 od 10:00 do 12:00hod.
  duben 2017 ve středu  12. a 26.4.2017 od 16:00 do 18:00hod.
  v sobotu  1.4.2017 od 10:00 do 12:00hod.

  Ceny příspěvků a povolenek v roce 2017

  věková kategorie členství povolenka MP brigáda /10 hod. stanovy Manipulační poplatek
  dospělí 450,- 950,- 1000,- 10,- 20,-
  mládež 16 – 18 let 450,- 500,- 1000,- 10,- 20,-
  mládež do 15 let 200,- 300,- - 10,- 20,-

  platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1.2016


  Stručný přehled:

  1.      Doby hájení jednotlivých druhů ryb:
  2.     Denní doby lovu ryb:
  3.    Doby hájení některých dalších živočichů: 
  4.    Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících stanovené délky:
  5.     Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:
  6.    Rybářské nářadí, způsob lovu a nástrahy:
  7.   Povinné vybavení:
  8.  Docházka k vodě, počet a množství úlovkůa jejich evidence:
  9.    Zavážení nástrah:
  10.     Přístup na pozemky:
  11.    Rybolov mládeže:
  12.   Povolené technické prostředky k lovu:
  13.  Chování při lovu:
  14.  Uchovávání ulovených ryb:
  15.   Zacházení s ulovenými rybami:
  16.  Úlovky značkovaných ryb:
  17. Rybářské závody:

  Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 (v platném znění) a současně respektují další právní předpisy a vědecké poznatky.

  Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech MRS, byly projednány a schváleny Svazovým výborem MRS dne 17.9.2015 a VIII. Sjezdem MRS dne 3.10.2015.

  I. Doby hájení jednotlivých druhů ryb:

  od 1. ledna do 15. března:

  mník jednovousý

  od 1. ledna do 15. června:

  bolen dravý, candát obecný, sumec velký, štika obecná

  od 1. ledna do 30. září:

  hlavatka obecná

  od 16. března do 15. června:

  jelec jesen, jelec tloušť, jeseter, vyza, ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční

  od 1. září do 15. dubna: 

  pstruh obecný

  od 1. září do 30. listopadu:

  úhoř říční

  od 1. prosince do 31. července:

  lipan podhorní

  V zájmu hájení kapra po vysazení může pobočný spolek (dále jen PS) stanovit zákaz lovu kapra nebo všech ryb v revíru jí svěřeném nebo v jeho části, na dobu max. 10 dnů v roce po vysazení. Tento zákaz lovu musí být v revíru viditelně označen tabulemi. PS může 5 dnů před konáním závodů zakázat lov v závodním úseku.

  II. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

  a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci: od 7 do 18 hodin

  b) v měsíci březnu:                                          od 5 do 21 hodin

  c) v měsíci dubnu, září a říjnu:                         od 6 do 22 hodin

  d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu:  od 4 do 24 hodin

  III. Doby hájení některých dalších živočichů:

  Celoročně jsou chráněny ryby a vodní organizmy uvedené v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.

  IV. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky:

  amur bílý (A) 50 cm  ostroretka stěhovavá  (Os) 30 cm 
  bolen dravý (Bo) 40 cm  parma obecná (Pa) 40 cm 
  candát obecný (Ca) 45 cm  podoustev říční (Pod) 25 cm 
  hlavatka obecná (H) 65 cm  pstruh duhový (Pd) 25 cm 
  jelec tloušť (Tl) 25 cm  pstruh obecný (Po) 25 cm 
  jelec jesen (Je) 25 cm  síh maréna, peleď (Ma, Pe)  30 cm 
  jeseter malý (J) 30 cm  siven americký (Si) 25 cm 
  kapr obecný (K) 40 cm  sumec velký (Su) 70 cm 
  lín obecný (L) 25 cm  štika obecná (Š) 50 cm 
  lipan podhorní (Li) 30 cm  tolstolobik (Tb) 50 cm 
  mník jednovousý (Mn) 30 cm  úhoř říční (Ú) 55 cm

  Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve a to přiložením měřidla k rybě v přímce, nikoliv obloukem přes rybu.

  Odlišné délky u jednotlivých druhů jsou uvedeny v popisu revírů. 

  U vybraných revírů může být stanovena horní míra některých druhů ryb (uvedeno vždy v popisu revíru). Ulovené ryby, přesahující horní míru, musí být vráceny zpět do vody.

  V. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:

  a)    používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek

  b)    používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok

  c)    užívat k lovu elektrického proudu, lovit ryby pod ledem

  d)    lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování

  e)    lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb

  f)     lov mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky

  g)    lov za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě

  h)    lov z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálů

  i)     lov v plavebních komorách

  j)     lov v blízkosti přehradních hrází, nejméně 100 metrů od hrázového tělesa

  k)    lov ze silničních a železničních mostů a lávek pro pěší

  l)     lov v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod

  m)   lov ryb do slupů, vrší

  n)    lov v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním, z obou břehů

  o)    budování pevných přístřešků, výkopů, srubů a jiných úprav břehů rybářských revírů

  p)    používání dvoj a trojháčků v době od 1. 1. do 15. 6. kromě revírů s povolenou přívlačí před 15. 6.

  q)    lov na živou i mrtvou rybku, nebo její část, do 15. 6.   

  r)     označovat lovná místa na hladině

  s)    lov ze všech pozemků, na které je zamezen přístup osobám oprávněným k výkonu rybářského práva.

  VI. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy:

  1. lov na položenou:

  nástraha spočívá na dně, kde je přidržována zátěží. Při tomto lovu smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. K lovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu neohrožující kvalitu vody. Při lovu na nástražní rybku mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky (jedno až trojháčky).

  2. lov na plavanou:

  je lov pomocí 1-2 udic na nástrahu, která může být v pohybu (unášena proudem vody) nebo i v klidu (stojaté vody) nastavena v libovolné výšce vodního sloupce. Nastavení nástrahy zabezpečuje převážně splávek. Pohyb nástrahy může být lovícím aktivně ovlivňován. Pruty je možno umístit v různých typech stojánků nebo držet v ruce. Způsob lovu na plavanou lze kombinovat s lovem na položenou. Při lovu na nástražní rybku mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky (jedno až trojháčky).

  3. lov přívlačí:

  je lov pomocí jedné udice, prut je držen v ruce, jiná udice nesmí být nastražena. Spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Tato metoda je určena výhradně k lovu dravců a lososovitých ryb. Lovem přívlačí se rozumí i lov na umělou mušku nebo muškaření v případě, že je za nástrahu použita vláčecí nástraha, nebo muška vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby. Vláčecí nástrahy mohou mít podle své konstrukce maximálně tři háčky (jedno až trojháčky).

  Při lovu přívlačnou udicí (přívlač) se nesmí táhnout nástraha za jedoucí loďkou. Přívlač je povolena od 16. června do 31. prosince, kromě revírů s povolenou přívlačí od 16. dubna.

  4. lov hlubinnou přívlačí:

  je lov pomocí jedné udice, která je opatřena jednou nástrahou, jiná udice nesmí být nastražena. Hlubinnou přívlačí se rozumí tažení nástrahy za jedoucí rybářskou loďkou, v jakékoliv hloubce vody. Nástraha se může pohybovat maximálně ve vzdálenosti 20 m za jedoucí loďkou a nesmí ohrozit ostatní veřejnost. Na revírech MRS je hlubinná přívlač zakázána vyjma těch revírů, kde je v popisu rybářského revíru výslovně uvedeno "Hlubinná přívlač povolena".

  5. lov na umělou mušku:

  je lov pomocí jedné udice na umělou mušku, nahazovanou pomocí muškařské šňůry, jiná udice nesmí být nastražena. Muškařská šňůra může být nahrazena vlascem, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové, nebo jiné plovátko, případně jiná zátěž. Při lovu na umělou mušku lze použít nejvýše tři návazce s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček. Umělou muškou jsou nástrahy, imitující hmyz či jiné organizmy. Nástraha nesmí být vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby. Tato zařízení jsou považována za třpytky. Při lovu na umělou mušku nesmějí být další pruty nastraženy.

  6. lov muškařením:

  je lov jednou udicí za pomoci muškařské šňůry. Muškařská šňůra může být nahrazena vlascem, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové plovátko nebo jiná zátěž. Při muškaření lze použít nejvýše dva návazce s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček. Za nástrahy lze použít i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha nesmí být vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby. Tato zařízení jsou považována za třpytky. Lov muškařením lze použít jen na mimopstruhovýchnbsp; revírech. Při lovu muškařením nesmějí být další pruty nastraženy.

  7. lov dravců:

  je způsob lovu, určený výhradně k lovu dravých druhů ryb (štika, candát, sumec, bolen), např. přívlač, hlubinná přívlač a lov na nástrahy, evidentně určené k jejich lovu, jako např. přívlač a nástrahy, používané k lovu přívlačí, víceháčky, smotek červů na větších háčcích a nástražní rybka. Za nástražní rybky mohou být používány ryby, jejichž lov v revíru není vázán nejmenší délkou. Ty ryby, jejichž lov v revíru je vázán nejmenší délkou, mohou být používány za nástražní rybky jen tehdy, dosahují-li předepsané nejmenší délky. Za nástrahu nesmí být používány ryby chráněné podle zákona o ochraně přírody, ryby lososovité, úhoř říční a ty druhy, které v době, kdy mají být použity za nástrahu, jsou hájeny. Použití nástražních ryb, jejichž lov je na revíru vázán nejmenší lovnou délkou, je lovící povinen prokázat jejich nabytí (zápisem v Záznamu o docházce k vodě nebo prodejním dokladem). 

  8. lov ryb z loděk:

  je prováděn z rybářské loďky, nebo z plovoucí nafukovací rybářské pomůcky, určené k lovu. Při lovu musí osoba provádějící lov respektovat plavební předpisy a předpisy upravující provoz plovoucích zařízení. Při lovu ryb na udici z loďky musí být pojíždění a přistávání loďky prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby, provádějící lov ze břehu. Na revírech MRS je lov z loďky zakázán vyjma těch revírů, kde je v popisu rybářského revíru výslovně uvedeno "Lov z loděk povolen". Lovící z loďky nesmí mít nastražen jiný prut mimo loďku. Za lov z loďky se nepovažuje lov z loďky, která je navalena na přirozený břeh.

  9. lov nástražních rybek do čeřínku:

  a) je povolen v době od 16. června do 31. prosince. Uživatel rybářského revíru může vymezit místa, kde je lov čeřínkem povolen. Zákaz lovu čeřínkem je v popisech revírů vysloveně uveden.

  b) nástražní rybky, jejichž lov není vázán nejmenší délkou (hrouzek obecný, ouklej, ježdík obecný, okoun, slunka atd.) mohou být loveny ručními čeřínky s vodorovnou sítí o maximální ploše síťoviny 1 m2. Ostatní druhy ryb nesmí být tímto způsobem loveny.

  c) při lovu čeřínkem nesmí být pruty (udice) nastraženy

  d) mládež do 15 let včetně nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků.

  10. lov na bójku:

  je lov dravých ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu ve zvolené hloubce. 

  Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou, přičemž žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15x15x30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávání ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody.

  V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10x10x10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm.

  Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET láhví).

  11. obecná pravidla lovu:

  všechny způsoby rybolovu musí být prováděny tak, aby neohrožovaly nebo neomezovaly ostatní uživatele vodního toku nebo vodní nádrže.

  VII. Povinné vybavení:

  Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).

  Oprávněný k lovu je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (např. pean, obůstek, pinzetu, klíšťky), míru pro zjištění délky ulovených ryb.

  VIII. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence:

  1. Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu - evidence docházky a úlovků (dále jen povolenka) datum a revír. Lov bez označení této povinnosti se považuje za lov bez povolenky.

  2. V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. V tomto úlovku smí být pouze 2 kusy uvedených ryb: štika, candát, sumec, amur, bolen nebo jejich kombinace. Úlovek kapra je omezen na 1 kus denně (je možná kombinace s 1 kusem z druhů výše uvedených ryb). Po ulovení a přisvojení si 2 kusů uvedených ryb nebo 1 kusu kapra a 1 kusu uvedené ryby, končí denní lov, i když tyto nedosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

  3. Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité a lipan, může si osoba provádějící lov, přisvojit jen 3 kusy lososovitých ryb včetně lipana, nebo jejich kombinaci. Po ulovení a přisvojení si 3 kusů lososovitých ryb včetně lipana, končí denní lov, i když nebylo dosaženo maximální povolené celkové hmotnosti denního úlovku 7 kg.

  Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

  4. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb, které mají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě. Přisvojené druhy ryb, které nemají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov pouze druh ryby a to bezprostředně po ulovení. Počet a jejich celkovou hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě.

  Pokud si oprávněný nepřisvojí v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, je povinen proškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v povolence příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu. 

  IX. Zavážení nástrah:

  Na revírech MRS je zavážení nástrah zakázáno vyjma těch revírů, kde je v popisu revíru vysloveně uvedeno "Zavážení nástrah povoleno". Tam, kde není zavážení nástrah povoleno, je možné dopravení nástrahy do místa lovu pouze nahozením rybářským prutem.

  X. Přístup na pozemky:

  Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí (§ 11, odst. 8, zák. 99/2004 Sb.).

  XI. Rybolov mládeže:

  Mládež do 15 let včetně může lovit na vodách mimopstruhových na 1 prut. Mládež do 15 let včetně nesmí lovit na nástražní rybky, ani jejich části, rovněž tak nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků. Přívlač je povolena pouze s umělou nástrahou. Dospělí lovící, držitel povolenky a rybářského lístku, může v rámci svého oprávnění provádět individuální praktickou výuku rybolovu mládeže do 8 let.

  XII. Povolené technické prostředky k lovu:

  Povolené technické prostředky k lovu jsou: vábničky, rybářské loďky, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, udice, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky na udice, číhátka, splávky a zátěž.

  XIII. Chování při lovu:

  1. Při lovu ryb na položenou, plavanou nebo lovu nástražních ryb do čeřínku je nutné, aby lovící udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m, při lovu přívlačí nebo na umělou mušku je nutné dodržovat mezi jednotlivými lovícími vzdálenost alespoň 20 m, nedohodnou-li se lovící na kratší vzdálenosti. Místa k lovu nesmějí být žádným způsobem vyhrazována. Za neoprávněné vyhrazování místa k lovu je rovněž považováno ponechání rybářského náčiní nebo jeho části (např. vidličky) na místě k lovu po ukončení denního lovu.

  Vymezení pojmů:

  a) místem lovu je místo, kde spočívá nástraha ve vodním prostředí

  b) místem k lovu je místo, ze kterého oprávněný provádí lov

  2. Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.

  3. Při lovu na dva pruty je lovící povinen omezit vzdálenost mezi jednotlivými pruty maximálně na 3 metry. V okruhu tří metrů od prutů musí být lovícím udržován pořádek.

  XIV. Uchovávání ulovených ryb:

  Pokud lovící uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy, aby síťovina nepřiléhala těsně k tělu ryb nebo takové zařízení, kde má ulovená ryba umožněn alespoň minimální pohyb (konstrukce potažená síťovinou, haltýř, apod.). Současně se povoluje sak z jednolícného polyesterového osnovního úpletu.

  Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení pro uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povina označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem, číslem povolenky a jejím výdejcem. 

  Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, případně nechat nezabité ryby udusit. Ryba uložená ve vezírku je považována za ponechanou. 

  Zakazuje se používat společných vezírků. Také není dovoleno darovat rybu přímo u vody.

  Je zakázáno uchovávání živých lososovitých ryb a lipana.

  XV. Zacházení s ulovenými rybami:

  Při vylovování ryb je oprávněný k lovu povinen zacházet s nimi šetrně. Pokud ryby nelze (vzhledem k hmotnosti) zvednout pomocí prutu nad hladinu, je nutno použít podběrák. Při vylovování ryb o velké hmotnosti může být použit vylovovací hák (gaf). Ryby, které nedosahují stanovené míry a musejí být proto vráceny do vody, uvolňujeme pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout (odříznout). Nemůže-li oprávněný k lovu bez poškození uchovat přisvojené ryby živé, je povinen rybu usmrtit prudkým úderem do temene hlavy a proříznutím žaberních oblouků. Za hrubé porušení povinností bude považováno smýkání ryb po břehu nebo jejich nešetrné vhození do vody. Porcování přisvojených ryb před odchodem od vody je zakázáno. Přisvojené ryby je nutno uchovávat tak, aby jejich maso nebylo znehodnoceno a aby byla možná kontrola úlovku. Zjištěné uhynulé ryby, které má lovící ve svém dosahu, je povinen vylovit a odstranit tak možnost znehodnocování vody a šíření nákazy.

  XVI. Úlovky značkovaných ryb:

  1. Uloví-li oprávněný k lovu rybu, která je opatřena značkou a kterou je povinen pustit zpět do vody, protože je hájená nebo nedosahuje nejmenší délky, zaznamená číslo a tvar značky, změří délku, odhadne její přibližnou hmotnost a pustí ji zpět do vody s náležitou opatrností. Úlovek ohlásí Moravskému rybářskému svazu, z.s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno a v hlášení dále uvede dobu a místo, kde rybu ulovil.

  2. Uloví-li oprávněný k lovu rybu, která je opatřena značkou a kterou nemusí pustit zpět do vody, zjistí druh ryby a její přesnou délku a váhu. Úlovek ohlásí na adresu uvedenou v předchozím odstavci a v hlášení dále uvede dobu a místo, kde rybu ulovil. Pro kontrolu připojí značku.

  3. Úplná hlášení o úlovcích značkovaných ryb budou každoročně v měsíci prosinci slosována a výherci odměněni věcnými cenami.

  XVII. Rybářské závody:

  Pořádá-li PS rybářské závody na vodách tvořících rybářský revír, může umožnit účast pouze osobám, které jsou držiteli platné povolenky a platného rybářského lístku. Rybářské závody v PS probíhají dle jednotlivých ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech MRS. Toto ustanovení neplatí, byla-li v souvislosti s pořádáním těchto závodů udělena výjimka.

   

  Sraz brigádníků a rybářských nadšenců na rybářské chatě v Chropyni.
  Pokud možno vezměte si sebou holínky. Sraz (nejlépe před) 7:00hod.

  P r o g r a m
  1.Zahájení - přivítání přítomných, uctění památky zemřelých.
  2.Volba komisí - mandátové a návrhové.
  3.Zpráva o činnosti PS za uplynulé období, vytyčení úkolů na rok 2016.
  4.Zpráva KRK, hospodáře.
  5.Přestávka
  6.Diskuse
  7.Zpráva komise mandátové a návrhové,schválení rozpočtu a usnesení.
  8.Závěr

  Zahájení brigád je od 5.3.2016 do 26.11.2016 každou sobotu vždy od 7:00 hod na rybářské chatě PS Chropyně.
  V červenci a v srpnu se brigády nekonají.
  PS Chropyně si vyhrazuje právo na změnu.
  Rozpis brigád : http://mochropyne.cz/rozpis-brigad-2016

  Informace: Členská kategorie 16 až 18 let je sjezdem MRS (7. října 2015) zrušena.
  Mládež a studenti, kteří v daném roce dosáhnou 16-ti let, platí členství jako dospělí.

  1. Odevzdat v termínu (do 15. ledna) řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
  2. Platný rybářský lístek a členský průkaz.
  3. Potvrzení o splnění pracovní povinnosti (brigády). Tato pracovní povinnost se netýká žen, členů starších šedesáti let, invalidních důchodců, dětí do 15 let a členů, kteří byli od pracovní povinnosti osvobozeni. Finanční úhrada za nesplnění pracovní povinnosti je 100,-Kč/1 hod. 
  4. Na předtištěné složence je uveden Váš variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol musí být totožný s číslem Vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen uvedených v tabulce pro platby roku 2016. Při nesplnění pracovní povinnosti nezapomeňte poukázat příslušnou částku na její úhradu, jinak Vám nebude povolenka vystavena.
   V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné                   

  1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanov MRS, o.s. Zápisné nehradí mládež do 15 let.
  V případě, že žádáte výměnu legitimace, je nutné přinést 1 novou fotografii, také pokud nemáte místo na vlepení nové příspěvkové známky.

  1. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena složenkou MRS, o.s. MO Chropyně.
  2. K výdeji povolenky je třeba donést, ústřižek složenky (nebo doklad o zaplacení), platný rybářský lístek, členskou legitimaci, potvrzení o splnění, nebo o osvobození od pracovní povinnosti.

  Povolenky budou vydávány v kanceláři

  MAPA

  MO Chropyně, Moravská 552 (Hanácké náměstí, budova tělocvičny) a to v následujících termínech:

   

  prosinec 2015 28. a 30.12.2015 od 13:00 do 17:00 hod.
  leden 2016 ve středu 6. a 20.1.2016 od 16:00 do 18:00 hod.
  v sobotu  16. a 30.1.2016 od 10:00 do 13:00 hod.
  únor 2016 ve středu  17.2.2016 od 16:00 do 18:00 hod.
  v sobotu  13. a 27.2.2016 od 10:00 do 13:00 hod.
  březen 2016 ve středu 9. a 23.3.2016 od 16:00 do 18:00 hod.
  v  sobotu  19.3.2016 od 10:00 do 13:00 hod.
  duben 2016 ve středu  6.4.2016 od 16:00 do 18:00 hod.
  v sobotu 23.4.2016 od 10:00 do 13:00 hod.
       

   

  věková kategorie členství povolenka MP brigáda /10 hod. manipulační poplatek rybářský řád
  dospělí 400,- 950,- 1000,- 20,- 15
  mládež 16 – 18 let 400,- 500,- 1000,- 20,- 15
  mládež do 15 let 200,- 300,- - 20,- 15

   

  Cena republikové MP povolenky na rok 2016 je 3150,- Kč. Tato povolenka platí na revírech Moravského rybářského svazu, o.s.  a na všech revírech Českého rybářského svazu. Cena je pro všechny věkové kategorie stejná (3150,-Kč).

  Pokud nebudete chtít v tomto roce vystavit povolenku, plaťte jen příspěvky.

  dospělí 400,- Kč, mládež 16 – 18 let 400,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč

  Do platby povolenek je nutné započítat manipulační poplatek 20,- Kč.

  Příklad:                  dospělí                           400 + 950 + 20 + 15 = 1385,- Kč

        mládež 16-18 let         400 + 500 + 20 + 15 =   935,- Kč

             mládež do 15 let          200 + 300 + 20 + 15 =   535,- Kč     

  Držitelé ZTP a studující do věku 26 let mají povolenky jako mládež 16 - 18 let. Bez předložení platného průkazu ZTP  nebo dokladu o studiu vám povolenka nebude vydána.

  Pokud vlastníte průkaz ZTP, platíte plné členství, tj. 400,- Kč.

  Pokud si nebudete jisti výši poplatku, můžete se obrátit na výdejce povolenek Vratislav Horsák st. tel.: 732 139 248, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a nebo jednatele Petr Takáč tel.: 605 155 443, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  V případě, že budete platit převodem z účtu, vyžádejte si doklad o provedení platby a předložte jej u výdeje povolenky.

  Neprovádějte platby přes internet nebo mobilní telefony, nejsme schopni kontrolovat denně stav účtu. V případě že takovou platbu provedete a nebudete mít doklad o zaplacení, bude Vám povolenka vydána až po kontrole z výpisu účtu MO Chropyně.

  http://www.facebook.com/mochropyne

  Má někdo zájem jít na předčasnou vyjímečnou brigádu 6.2.2016? 
  Pište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo sms: +420 725 769 797

  Výlovy proběhnou v následujících termínech:

  ZMĚNA TERMÍNŮ:

  19.9.2015 - Zavřel, Třecí, Karhánek II
  17.10.2015 - Dlouhá

  dscn2441 zmnit velikost

  POZOR !!! Výlovy jsou za každého počasí !!!
  Sraz brigádníků a rybářských nadšenců na rybářské chatě v Chropyni.
  Pokud možno vezměte si sebou holínky. Sraz (nejlépe před) 7:00hod.